REGULAMIN ZAKUPÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 25.12.2014 R.

Pajaksport.pl to sklep firmowy sklep internetowy marki Pajak, dostępny w domenie www.pajaksport.pl  prowadzony przez PSS Ewa Piątkowska-Pająk Pajak-Sport  NIP: 547-016-61-72, z którą Klienci mogą się kontaktować pod następującym adresem mailowym sklep@pajaksport.pl.  

1. PSS Ewa Piątkowska-Pająk Pajak-Sport prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet.  Zamówienia są przyjmowane tylko i wyłącznie przez strony internetowe dostępne w domenie www.pajaksport.pl 

2. Klienci  mają możliwość korzystania z www.pajaksport.pl  dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań na www.pajaksport.pl  (dalej: „Konto”). Świadczenie usług w ramach Konta ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z PSS Ewa Piątkowska-Pająk Pajak-Sport dotyczącą Konta, w każdym czasie poprzez wypełnienie formularza obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu umowy. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których PSS Ewa Piątkowska-Pająk Pajak-Sport jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.

3. W celu dokonania rejestracji utworzenia Konta w PSS Ewa Piątkowska-Pająk Pajak-Sport należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: adresu e-mail oraz hasła. Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczacej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem, a PSS Ewa Piątkowska-Pająk Pajak-Sport, której przedmiotem są usługi świadczone na stronie internetoej www.pajaksport.pl na warunkach określonych w Regulaminie. 

4. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu na stronie internetowej pajaksport.pl  może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem z PSS Ewa Piątkowska-Pająk Pajak-Sport oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.

5. Wszystkie produkty dostępne na stronie internetowej pajaksport.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

6. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej pajaksport.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany produkt wystawiana jest dokument sprzedaży paragon imienny lub faktura VAT. Faktura VAT może być dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, chyba, że Klient wyraźnie zaznaczy, że faktura VAT powinna być dostarczona w formie tradycyjnej. 

7. Zamówiony produkt dostarczany jest przy udziale wyspecjalizowanych operatorów pocztowych (firm kurierskich). Klient ponosi koszty dostawy określone w Cenniku Transportu wskazanym w PSS Ewa Piątkowska-Pająk Pajak-Sport w punkcie poniżej: "Koszty i czas realizacji zamówienia"

8. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a PSS Ewa Piątkowska-Pająk Pajak-Sport dotycząca zakupu danego produktu na stronie internetowej pajaksport.pl ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów na stronie internetowej pajaksport.pl  jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiście przez Klientów, w których miejscem spełnienia świadczenia jest centrala firmy lub któryś ze sklepów firmmowych należących do PSS Ewa Piątkowska-Pająk Pajak-Sport.

9. W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych produktów, składających się na jedno zamówienie złożone w ramach PSS Ewa Piątkowska-Pająk Pajak-Sport, PSS Ewa Piątkowska-Pająk Pajak-Sport może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej lub reklamowanej części zamówienia.

PŁATNOŚCI

10. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze. 

Możliwe są następujące formy płatności:

- Przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze produktu lub w wybranym sklepie firmowym albo centrali.

Przelewem - forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego

lub wizytę w placówce banku. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym PSS Ewa Piątkowska-Pająk Pajak-Sport, zamówienie jest przekazywane do realizacji.

Przelewem online – forma płatności elektronicznej obsługiwana przez PayU S.A. – krajowej instytucji płatniczej, z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399. Opcja zapłaty przelewem online jest dostępna w wybranych kategoriach produktowych.

Kartą płatniczą (Visa, Mastercard) - każda transakcja płatności kartą jest w sposób bezpieczny autoryzowana przez PayU S.A. (co może chwilę potrwać). Z chwilą potwierdzenia dokonania płatności, zamówienie jest przekazywane do realizacji.

Raty PayU - usługa Raty PayU jest oferowana przez Finanse Ratalne sp. z o.o. i dostępna u pośredników kredytowych Alior Raty sp. z o.o. oraz PayU S.A.,  wykonujących czynności faktyczne związane z zawarciem umowy pożyczki.

11. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu dostępnych w PSS Ewa Piątkowska-Pająk Pajak-Sport, PSS Ewa Piątkowska-Pająk Pajak-Sport zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez nieudostępnianie określonych opcji płatności i dostawy.

12. Czas dostawy produktów wynosi nie więcej niż 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy (z reguły czas ten wynosi 1 dzień roboczy)Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy. W przypadku odbioru osobistego, przesyłki są dostarczane do wskazanego Punktu. O możliwości odebrania zamówionego produktu PSS Ewa Piątkowska-Pająk Pajak-Sportinformuje drogą elektroniczną. Przesyłkę należy odebrać w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o możliwości odbioru produktu. Przesyłka, która nie zostanie odebrana w wyznaczonym terminie zostanie odesłana do magazynu, a zamówienie zostanie skorygowane.

13. Produkty marki Pajak dostępne na www.pajaksport.pl objęte są dożywotnią gwarancją.

Zgodnie z oświadczeniem producenta:

Udzielamy pierwotnemu właścicielowi dożywotniej gwarancji na nasze wyroby. Gwarancja obejmuje wady materiałowe i wady powstałe przy produkcji. Jeśli uszkodzenie pojawi się z powodu wadliwych materiałów bądź złego wykonania, naprawimy lub wymienimy produkt na własny koszt. Jeżeli uszkodzenie jest wynikiem naturalnego zużycia lub niezamierzonego uszkodzenia, naprawa zostanie wykonana odpłatnie za uzgodniona cenę. Reklamowany towar powinien zostać zwrócony sprzedawcy w miejscu jego zakupu wraz z opisem defektu. Wszystkie produkty podlegające gwarancji zostaną naprawione, wymienione lub zrefinansowane zgodnie z decyzją producenta. Przed wysyłka reklamowany produkt powinien zostać wyczyszczony. Zabrudzone produkty będą zwracane na koszt nadawcy. Niniejsza gwarancja nie ogranicza ustawowych praw użytkownika.

14. PSS Ewa Piątkowska-Pająk Pajak-Sport rozpoznaje reklamację z tytułu gwarancji lub rekojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni PSS Ewa Piątkowska-Pająk Pajak-Sport nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi PSS Ewa Piątkowska-Pająk Pajak-Sport

15. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni  od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu. Postanowienia niniejszego art. stosuje się odpowiednio do odstąpienia od umowy dotyczącej Konta. 

16. PSS Ewa Piątkowska-Pająk Pajak-Sport może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach PSS Ewa Piątkowska-Pająk Pajak-Sport. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez PSS Ewa Piątkowska-Pająk Pajak-Sport, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w PSS Ewa Piątkowska-Pająk Pajak-Sport  zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że  zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

17. Klient  przy pierwszym logowaniu w PSS Ewa Piątkowska-Pająk Pajak-Sport licząc od chwili wejścia w życie zmian zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z PSS Ewa Piątkowska-Pająk Pajak-Sport

18. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.

19. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez PSS Ewa Piątkowska-Pająk Pajak-Sport będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.  

I. Zamówienia

Zamówienia na towar przyjmowane są drogą elektroniczną na towar dostępny w naszym sklepie.

Uwaga !  Wszystkie Ceny widoczne na stronie zawierają podatek VAT.

 • Wysyłki są realizowane na terenie Polski.
 • Wysyłki zagraniczne traktowane są indywidualnie, po wcześniejszych ustaleniach

II. Koszty i czas realizacji zamówienia

 • Przesyłka pobraniowa (płatność przy odbiorze): 18 zł
 • Zamówienia o wartości powyżej 100 zł - przesyłka GRATIS (nie dotyczy przesyłek pobraniowych)
 • Dostarczenie towaru następuje w terminie do 2 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia.

Do każdego wysłanego towaru dołączamy paragon lub fakturę VAT.  Prosimy zachować paragon zakupu . 

III. Płatności

Oferujemy następujące sposoby płatności:

Platnosci.pl to system adresowany do wszystkich serwisów o charakterze eCommerce, które dla swojej aktywności wymagają profesjonalnych rozwiązań płatniczych. Platnosci.pl to szybkie, bezpieczne i proste metody zapłaty za towary oraz usługi oferowane w Internecie, tak aby klienci odczuwali pełen komfort i wygodę.

Płatności za towary PAJAK można dokonywać za pomocą:

 • kart płatniczych: VISA, MasterCard, DinersClub,JCB, POLCARD, PBK Styl i wielu innych
 • mBanku mTransfer
 • MultiBanku MultiTransfer
 • Inteligo Intelipay
 • BZWBK Przelew24
 • Nordea Płać z Nordea
 • PKO Inteligo Płacę z PKO Inteligo
 • BPH Przelew z BPH
 • ING (Bank Śląski) Przelew z ING
 • przelew tradycyjny Poczta Polska oraz inne uprawnione placówki

Za pobraniem

Zapłacisz za przesyłkę kurierowi przy odbiorze paczki. 

IV. Reklamacje i zwroty

W przypadku reklamacji towaru prosimy dołączyć poprawnie wypełniony i podpisany formularz reklamacyjny towaru. Towar należy przesyłać na adres naszej firmy : PAJAK-SPORT, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Cmentarna 3

Udzielamy Państwu gwarancji zwrotu zamówionego towaru, w terminie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki, bez tłumaczenia się ze swojej decyzji. Gdy dostarczony towar nie odpowiada Państwu z jakichkolwiek powodów, prosimy o przesłanie go, w powyższym terminie, wraz z wypełnionym formularzem zwrotu / wymiany .  Zwrot należności nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki na wskazane konto lub za pośrednictwem przelewu pocztowego na wskazany adres.

Wymiana
Przy wymianie towaru na inny model lub wielkość, ewentualne różnice w cenie zostaną uwzględnione.  Przy wymianie towaru również prosimy o dołączenie formularza zwrotu / wymiany
 

V. Serwis

Dla wszystkich klientów, którzy zakupili nasze produkty, firma PAJAK-SPORT prowadzi odpłatnie dożywotni serwis.

Formularz serwisowy do ściągnięcia tutaj: FORMULARZ SERWISOWY

REGULAMIN SERWISU

1. Oddanie produktu do serwisu jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu serwisu.
2. Produkty oddawane do serwisu muszą być wyprane. Brudne produkty nie będą podlegały serwisowi i będą odsyłane do klienta. 
3. Serwisem objęte są wyłącznie produkty marki PAJAK. Nie naprawiamy produktów innych producentów. 
4. Przykładowa wysokość opłat określa poniższy cennik. W przypadku bardziej skomplikowanej naprawy cena usługi zostanie uzgodniona z klientem przez naszego pracownika. 

Wymiana zamka głównego - 100 zł
Wymiana suwaka - 30 zł
Wymiana brytu - 100 zł 

5. Uszkodzony produkt z wypełnionym formularzem serwisowym należy przesłać na adres: PAJAK, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Cmentarna 3, tel. 33 487 66 54 lub dostarczyć osobiście do firmy PAJAK w godzinach od 7 do 15, od pn. do pt. 
6. Opłata za wykonaną usługę serwisową może być dokonana:

- w momencie wydania naprawionego produktu w siedzibie firmy gotówką lub kartą,
- przy odbiorze przesyłki za pobraniem u kuriera,
- przelewem bankowym na konto w ING BANK ŚLĄSKI S.A. nr konta: 09 1050 1070 1000 0001 0332 2798 

7. Klient przekazując produkt do naprawy oświadcza, że ten produkt jest jego własnością lub ma pełne prawo do dysponowania nim.
8. Naprawy serwisowe wykonywane będą w terminie do 14 dni roboczych od momentu dostarczenia produktu. 
9. Jeżeli produkt z przyczyn leżących po stronie klienta nie zostanie odebrany w terminie 90 dni od dnia powiadomienia o wykonaniu naprawy zostanie on przekazany na cele charytatywne. 
10. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji napraw jest firma PSS Ewa Piątkowska-Pająk PAJAK-SPORT. Dane osobowe przetwarzane są w w zakresie i na zasadach wskazanych w polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego PAJAK www.pajaksport.pl 

VI. Dane osobowe klientów

Szanowni państwo zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz.U. 1997 nr 133 po. 833) o ochronie danych osobowych informujemy, że dane osobowe naszych klientów są przechowywane w zbiorze danych naszej firmy. Dane osobowe zbierane są na potrzeby poprawnej realizacji zamówienia i przetwarzane w celu realizacji tych zamówień, prowadzenia akcji promocyjnych i reklamowych z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych określonych w przepisach o ochronie danych osobowych. W każdej chwili przysługuje państwu prawo do wglądu, poprawiania oraz usunięcia danych z naszej bazy.


W przypadku jakichkolwiek pytań czy wątpliwości prosimy o kontakt sklep@pajaksport.pl